همه جور دردسر

حرفهای عاشقانه

فاصله ی غریبی است ...

بی حد ...

و تنهایی گاهی معنا پیدا می کند

زمانیکه خیره به نقطه ای ایستاده ای در غروب

کاش می شد عشق را به انسان آموخت

اما ای دریغ که چشیدنی است ...

و عشق را می توان چشید

به راحتی می توان عاشق گشت

اما هرگاه عشق به دوست داشتن بدل گشت

عشق باقی خواهد ماند