همه جور دردسر

هیچ وقت شماره خونتون رو به دوست دخترتون ندیــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

نامه یک زن به همسرش که در سفره

به شوهر بسیار عزیزم

قبل از این که از سفر خارج از کشور برگردی .لازم دونستم که راجع به حادثه بسیار کوچکی که اتفاق افتاده تو رو مطلع کنم ..میدونی؟.. من وانت تو رو ورداشتم و رفتم بیرون ..داشتم رانندگیمو میکردم که  ...یهو تصادف کردم ..البته نگران نباش ..خوشبختانه من سالم هستم و خوشحال باش که جای نگرانی به هیچوجه وجود نداره

بعدش رفتم یه مرکز خرید شیک و وقتی داشتم بر میگشتم خونه حواسم نبود جای ترمز و گاز رو قاطی کردم و دم در گاراژ اشتباهی عوض ترمز گاز رو فشار دادم، در پارکینگ هم یهو کج شد و افتاد..ولی از اون جایی که خدا جای شکرش رو باقی میزاره وانت ایستاد چرا؟؟چون با ماشین تو برخورد کرد

من واقعا متاسفم ..ولی میدونم تو این قدر خوش قلب و رئوف هستی که منو می بخشی تو میدونی من چقدر دوستت دارم و نگرانتم عشق من ..!.عکس تصادف رو هم واست با این نامه فرستادم ..

برای دیدن و در آغوش کشیدن تو.....

بی تابم


 

راستی دوست دخترت هم زنگ زد

خدا به دادتون برسه اگه . . .