همه جور دردسر

اس ام اس و پیامک های فلسفی
 اس ام اس و پیامک های فلسفی
بسیاری از مردم ؛ خوشبختی را می جویند ؛ مثل اینکه کسیکلاه روی سرش باشد و آن را بجوید

--------------------------------------

کسانی که در عشق عاقلند،بیشتر عاشقند و کمتر حرف میزنند

-----------------------------------------

تجربه همیشه به نفع انسان نیست چون هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمی دهد.

-------------------------------------------

هرکسی چیزی را می بیند که آن را در قلب خود حمل می کند.

------------------------

روی خوش ویزای ورود به کشوردلهاست

--------------------

هر رفتاری از دیگران که موجب آزار ما می شود موجب شناخت بیشتر خودمان خواهد شد.

----------------------

قبل از ورود ،فکر خروج را بکن.

------------------------

دستم بوی گل می داد. مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند.اما هیچ کس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم

----------------------

روزها و ساعتها و دقیقها و ثانیها و عمر ما میگذرد و ما هنوز حیرانیم که دیروز چه شد و فردا چه خواهد شد

---------------------

در قلب خود بنویسید که امروز بهترین روز سال است

-------------------------

گاهی برخی از برکات خداوند با شکستن تمامی شیشه ها وارد می گردند

-----------------

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند